Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement B&B Huisje kakelbont


Algemene Voorwaarden & Huisregels

Deze voorwaarden worden vermeld op de website www.huisjekakelbont.gent Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht. Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Algemeen

 • Er is geen minimumverblijf; ook verblijven van 1 nacht worden toegestaan.
 • Roken is niet toegestaan in de binnenruimtes. In de buitenruimtes wel, op voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van een asbak.
 • Huisdieren worden niet toegelaten.
 • Uren om in te checken worden telkens vooraf in samenspraak bepaald.
 • Uitchecken gebeurt voor 11.30H.
 • Vraag voor fietsenverhuur moet ook op voorhand afgesproken worden zodat we zeker zijn dat er fietsen beschikbaar zijn.
 • B&B Huisje kakelbont kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren tenzij een zodanige weigering plaatsvindt in strijd met de Belgische wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Tarieven

 • Tarieven worden vrij bepaald door B&B Huisje kakelbont en staan vermeld op onze website, exclusief citytaks en het totaal wordt steeds duidelijk gecommuniceerd bij de aanvraag
 • Alle info op de website wordt er te goeder trouw op geplaatst. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten

Reservering en betaling

 • Na ontvangst van het reserveringsverzoek sturen wij een bevestiging per email met het betalingsverzoek voor een aanbetaling/voorschot ten bedrage van 30 à 35% van het totale bedrag.
 • Zodra wij deze aanbetaling/voorschot ontvangen is de reservering definitief.

Annulering

 • Annulering kan zowel door de gast als door B&B Huisje kakelbont gebeuren.
 • Bij annulering tot 14 dagen voor de aankomstdag, wordt het volledig gestorte bedrag teruggestort.
 • Bij annulering vanaf 14 dagen voor de aankomstdag, wordt de aanbetaling/voorschot niet meer terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 • B&B Huisje kakelbont kan niet aansprakelijk worden gesteld door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart B&B Huisje kakelbont tegen aanspraken dienaangaande. B&B Huisje kakelbont is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 • B&B Huisje kakelbont is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Tijdens geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor B&B Huisje kakelbont en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
 • Gevallen van overmacht kunnen niet aan B&B Huisje kakelbont worden toegerekend.

Privacy

B&B Huisje Kakelbont zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Slotbepaling

Elk geschil behoort tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Gent en behoudens anders luidende wettelijke bepaling zal het Belgisch recht van toepassing zijn.


Meer items

Huishoudelijk Reglement

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x